• Baile
  • > Tuilleadh Tithe a Thógáil

Tuilleadh
Tithe a Thógáil

Tuilleadh

Tithe a Thógáil

Tuilleadh Tithe a Thógáil

Díreofar sa tríú colún d’Éire a Atógáil ar inmharthanacht na tógála a fheabhsú, agus é mar chuspóir leibhéal na dtithe breise a chuirfear i gcrích sna chéad cheithre bliana eile a dhúbailt d’fhonn os cionn 25,000 teach cónaithe ar an meán a sheachadadh in aghaidh na bliana.

Soláthróidh Ciste Gníomhachtú Tithíochta Bhonneagar Áitiúil (LIHAF) ar fiú €200 milliún é bonneagar cumasúcháin a bhfuil géarghá leis ar phríomhláithreáin chun tailte a oscailt suas i gcomhair luathfhorbairtí, rud a fheabhsóidh go mór bearta reatha maidir le fás na tógála, agus cuid mhaith de na tionscnaimh nua faoi Éire a Atógáil.

Mar aon leis an mbonneagar mórscála lasmuigh de láithreáin a bheidh le maoiniú faoi LIHAF, tá GBCN, tríd an gCiste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn, ag forbairt tograí chun maoiniú iomaíoch a thairiscint ar bhonn tráchtála, agus ag teacht le sainordú reachtúil an Chiste, chun freastal ar cheanglais bhonneagair eile ar mhórláithreáin forbartha.

Príomhchuspóir den phlean seo is ea borradh a chur faoi tháirgeadh stoc tithíochta nua breise i gcathracha réigiúnacha agus cur chuige cothrom a ghlacadh maidir le tithíocht a sholáthar atá tógtha le háitiú ag an úinéir mar aon le tithíocht do na hearnálacha príobháideacha agus sóisialta araon atá “tógtha le tabhairt ar cíos”.

teach cónaithe le soláthar in aghaidh na bliana faoi 2021

Gníomhartha Colúin

  • Cinnteoimid go dtógfar 25,000 teach cónaithe ar an meán gach bliain sa tréimhse suas go dtí 2021.
  • Infheisteoimid €200m i bpríomh-bhonneagar tacaíochta ionas go dtosófar ag obair ar láithreáin mhóra agus a mhéadóidh dá réir sin an soláthar tithe inacmhainne a bheidh le díol agus ar cíos.
  • Cuirfimid dlús faoin bpróiseas pleanála áit a ngabhfaidh iarratais ar 100+ aonad tithíochta díreach ar aghaidh chuig An Bord Pleanála.
  • Reáchtálfaimid comórtais chun dearadh agus seachadadh nuálach tithíochta a spreagadh agus chun earnáil tógála oilte a chothú.
  • Oibreoimid le gníomhaireachtaí Stáit, GBCN/GNBS chun tógáil mhéadaithe a mhaoiniú agus a spreagadh ar fud na tíre.
  • Cuirfimid Creat Náisiúnta Pleanála 20-bliain i bhfeidhm go fadtéarmach agus straitéis bainistíochta talún chun an soláthar tithíochta a dhéanamh níos cobhsaí agus níos inbhuanaithe.

Cuir i láthair arna ndéanamh ag Seoladh Cholún 3

Dlús a chur faoi Thithíocht Shóisialta

An Earnáil Chíosa a Fheabhsú

Tithíocht Reatha a Úsáid