• Baile
  • > Tithíocht Reatha a Úsáid

Tithíocht
Reatha a Úsáid

Tithíocht

Reatha a Úsáid

Tithíocht Reatha a Úsáid

A chinntiú go mbaintear an oiread úsáid agus is féidir as an stoc tithíochta reatha – díriú ar bhearta chun stoc folamh a úsáid agus chun limistéir uirbeacha agus tuaithe a athnuachan.

Plean comhtháite a thabhairt isteach chun an stoc tithíochta folamh nó nach bhfuil dóthain úsáide á bhaint as a athúsáid arís chun críocha tithíochta príobháidí agus sóisialta.

Infheistíocht bheartaithe de €70 milliún ón nGníomhaireacht Tithíochta chun 1,600 réadmhaoin fholamh a fháil, go háirithe ó phunanna díolacháin ó institiúidí agus infheisteoirí airgeadais chun críocha tithíochta sóisialta.

Cuirfidh Comhairle Contae agus Cathair Phort Láirge agus Comhairle Contae Cheatharlach tionscnamh nua deisiúcháin agus léasúcháin ar siúl mar threoirscéim, féachaint lena chur i bhfeidhm ar fud na tíre. Leis sin, beifear in ann deontais a chur ar fáil do thiarnaí talún ionchais chun réadmhaoin a thabhairt suas chuig an gcaighdeán ceart, áit a bhfuil léasanna cost-éifeachtúla á ndéanamh acu i gcomhair tithíochta sóisialta agus inacmhainne. Tá an scéim ar fáil ar fud na tíre anois.

Cuirfimid deireadh le bacainní reatha ar áitribh thráchtála i gcathracha agus i mbailte móra atá folamh nó nach bhfuiltear a úsáid a ndóthain chun críocha cónaithe agus tacóimid le hathghiniúint uirbeach i gcoitinne, agus tabharfar bearta nua chun cinn faoi dheireadh 2016.

Oibreoidh an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta le chéile chun maoiniú a sholáthar do raon tionscadal taispeántais ar fud na tíre mar chuid den Tionscnamh Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte ar fiú €30 milliún é chun tacú le húdaráis áitiúla i mbailte agus sráidbhailte níos lú.

teach folamh in Éirinn (CSO)

Gníomhartha Colúin

  • Soláthróimid maoiniú lena chinntiú go ligtear tithíocht shóisialta atá folamh amach ar cíos arís go tapa agus cuirfimid cur chuige rogha i bhfeidhm do dhaoine ar liostaí feithimh.
  • Ceannóimid 1,600 teach folamh atá i seilbh banc agus institiúidí airgeadais i gcomhair tithíochta sóisialta.
  • Tabharfaimid Tionscnamh Deisiúcháin agus Léasúcháin do Thithe Folmha isteach chun úinéirí a spreagadh a gcuid tithe a athchóiriú agus tithe folmha a ligean ar cíos i gcomhair tithíochta sóisialta.
  • Déanfaimid cinnte go mbeidh sé níos éasca réadmhaoin fholamh agus nach bhfuil á húsáid a dóthain a úsáid chun críocha réadmhaoine.
  • Spreagfaimid agus tabharfaimid dreasacht do scéimeanna athnuachana bailte, sráidbhailte agus tuaithe lárionaid bailte agus sráidbhailte a athbheochan.

Dlús a chur faoi Thithíocht Shóisialta

Tuilleadh Tithe a Thógáil

An Earnáil Chíosa a Fheabhsú