Atógáil Éireann

Plean Gníomhaíochta
maidir le Tithíocht
agus Easpa Dídine

Maidir leis an bplean

Dearadh Éire a Atógáil chun borradh a chur faoin soláthar tithíochta sa tír seo, agus tá sé ag dul i ngleic leis an nganntanas tithíochta inár dtír. Tiocfaidh ardú suntasach ar sheachadadh tithe ar fud na tíre mar thoradh ar an bplean gníomhbhunaithe seo. Tá an plean uaillmhianach agus samhlaíoch ina chumhacht, agus radacach ina chur chuige, rachaidh an plean seo i ngleic leis na riachtanais atá ag daoine agus ag teaghlaigh i gcóiríocht bhuan, cuirfidh sé dlús faoi sholáthar tithíochta sóisialta, seachadfaidh sé níos mó tithíochta, úsáidfidh sé tithe folmha agus feabhsóidh sé an earnáil chíosa.

Tosaíocht shuntasach don Rialtas atá sa phlean gnímh seo, atá nuálach agus a fhéachann i dtreo na todhchaí agus a shíneann thar bhearta airgeadaíochta, ina n-úsáidfear tithe reatha ar bhealach níos fearr, tógáil nua agus feabhsúcháin san earnáil chíosa, fad is a chuirfear bailchríoch ar mhodhanna éifeachtúla chun na huaillmhianta a luaitear sa phlean a sheachadadh.

“Is í aidhm uileghabhálach an Phlean Gníomhaíochta um Thithíocht agus Easpa Dídine seachadadh tithíochta a mhéadú óna fhosholáthar reatha thar gach tionacht le cuidiú le daoine agus teaghlaigh a riachtanais tithíochta a shásamh, agus le cuidiú leo siúd a bhfuil tithíocht acu faoi láthair fanacht ina dtithe nó roghanna cuí a chur ar fáil dóibh le haghaidh chóiríocht mhalartach, go háirithe teaghlaigh atá i gcóiríocht éigeandála.

Tá an Plean Gníomhaíochta bliain d’aois, is am tráthúil anois dom é agus punann na tithíochta á tógáil ar lámh agam machnamh a dhéanamh ar an dul chun cinn suntasach atá déanta agus ar na dúshláin shuntasacha atá fós ann agus a aithint cé na gníomhartha breise is gá a chur i bhfeidhm chun soláthar a fheabhsú thar gach tionacht sa tréimhse ama is giorra agus is féidir.

Tá sé fós ina thosaíocht don Rialtas na dúshláin a réiteach agus caithfimid teacht le chéile agus teorainneacha na huaillmhéine sa rud atá ar siúl againn a bhrú – bíodh sé chun ár dtithíocht shóisialta agus spriocanna easpa dídine a bhrostú agus a leathnú, tiarnaí talún a spreagadh agus a éascú chun níos mó tithe a chur ar fáil ag cíosanna níos inacmhainne, nó athúsáid féideartha tithe folmha a uasmhéadú inár gcathracha agus inár mbailte. ”

Eoghan Murphy TD. An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil