• Baile
  • > An Earnáil Chíosa a Fheabhsú

An Earnáil
Chíosa a Fheabhsúr

An Earnáil

Chíosa a Fheabhsú

An Earnáil Chíosa a Fheabhsú

Feidhmiú na hearnála cíosa a fheabhsú chun cíos inacmhainne a áireamh mar aon leis an earnáil tógáil le haghaidh cíosa a spreagadh agus a leathnú.

Cuireann tithíocht ar cíos, mar gheall ar chomh solúbtha léi, ar chumas an mhargaidh tithíochta dul in oiriúint do riachtanais athraithe an daonra. Tá beagnach aon chúigiú dár ndaonra ag cur fúthu i gcóiríocht ar cíos anois.

Tá géarghá le feabhas mór a chur ar fheidhmiú earnáil chíosa na tíre. Tá méadú beagnach 20% ar phraghsanna cíosa ó thús na bliana 2012. Díreofar anois ar dhul i ngleic leis na bacainní ar sheachadadh méadaithe na tithíochta ar cíos san earnáil phríobháideach agus ar an soláthar tithe ar chíosanna inacmhainne a fheabhsú.

Chun an sprioc sin a bhaint amach caithfear tionscnaimh cíosa inacmhainne a chur i bhfeidhm mar aon le forbairtí tógála le haghaidh cíosa a spreagadh, lena n-áirítear an soláthar cóiríochta do mhic léinn a leathnú.

Táthar meáite sa phlean ar straitéis a fhorbairt le haghaidh earnáil chíosa inmharthana agus inbhuanaithe faoi dheireadh na bliana, agus tabharfar luathghníomhartha reachtúla chun cinn san fhómhar chun foircinn thionóntachta a rialú, go háirithe nuair a bhíonn sé i gceist ag tiarna talún líon mór tithe a dhíol laistigh de fhorbairt. Foilsíodh an straitéis seo an 13 Nollaig, 2016.

tionóntacht cláraithe faoi láthair leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe

Gníomhartha Colúin

  • Forbróimid straitéis náisiúnta le haghaidh tithíocht ar cíos san earnáil phríobháideach, a bheidh tarraingteach, inmharthana agus inbhuanaithe.
  • Déanfaimid reachtaíocht chun díshealbhuithe a chosc áit a ndíoltar 20 aonad nó níos mó i bhforbairt aonair agus láidreoimid cumhachtaí an Bhoird um Thionóntachtaí Cónaithe chun tacú le tiarnaí talún nuair a bhíonn riaráistí móra dlite dóibh. Laghdaíodh an figiúr sin go dtí 10 n-aonad ar chur i gcrích na reachtaíochta.
  • Seolfaimid scéim um Chíos Inacmhainne chun 2,000 réadmhaoin ar cíos ar a laghad a sheachadadh a bheidh dírithe ar theaghlaigh ar ioncam íseal nó measartha faoi 2018.
  • Spreagfaimid cóiríocht shainchuspóireach ar cíos agus éascóimid 7,000 áit chóiríochta bhreise do mhic léinn faoin mbliain 2019.

Rental-Strategy-Infographic

Dlús a chur faoi Thithíocht Shóisialta

Tuilleadh Tithe a Thógáil

Tithíocht Reatha a Úsáid