• Baile
 • > Dlús a chur faoi Thithíocht Shóisialta

Dlús a chur faoi
Thithíocht Shóisialta

Dlús a chur faoi

Thithíocht Shóisialta

Dlús a chur faoi Thithíocht Shóisialta

Thar thréimhse an phlean, seachadfar 47,000 teach cónaithe faoi na cláir tithíochta sóisialta éagsúla, mar aon le leathnú a dhéanamh ar an scéim Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta ar fud na tíre ar fad.

Bainfear amach an soláthar sin trí chomhoibriú idir údaráis áitiúla, Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta, Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta agus an earnáil phríobháideach. Beidh cur chuigí nua nuálacha i gceist leis cosúil le 1,500 teach mearthógtha, 1,600 teach a gheobhaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta trí chiste nua tiomnaithe agus uirlis nua ar a n-oibreoidh an GBCN air in éineacht leis an earnáil phríobháideach chun tithíocht den sórt sin a sholáthar gan costas ar chlár comhardaithe an Rialtais agus forbairtí measctha ar thailte an Stáit.

Díreofar ar sheachadadh comhoibrithe mar ghné den tacaíocht a thabharfar do thionscnaimh cosúil le hOifig speisialta um Sheachadadh Tithíochta sa Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil ag tarraingt ar an raon saineolais laistigh den earnáil phríobháideach, chomh maith le lárionad barrfeabhais soláthair a bhunú sa Ghníomhaireacht Tithíochta agus ionad ilfhreastail le haghaidh Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta.

Má táthar chun aidhmeanna pleanála agus comhshaoil níos leithne a bhaint amach i ngach limistéar, idir uirbeach agus thuaithe, caithfear barrfeabhas agus caighdeáin arda a bhaint amach i soláthar tithíochta. Leis an bplean tabharfar isteach comórtas nua débhliantúil de Ghradaim um Seachadadh Tithíochta Sóisialta arna eagrú i gcomhar le húdaráis áitiúla, eagraíochtaí tionóntaí, tithíochta agus eagraíochtaí gairmiúla atá bainteach leis an timpeallacht thógtha.

Tacóidh €5.35 billiún le seachadadh

teach sóisialta faoi 2021

Gníomhartha Colúin

 • Déanfar 47,000 aonad tithíochta sóisialta a sheachadadh faoin bplean Éire a Atógáil faoin mbliain 2021.
 • Tógfar breis is 26,000 de na tithe sin go heisiach mar thithíocht shóisialta.
 • Gheobhaidh údaráis áitiúla agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta 11,000 teach cónaithe, tithe nua-thógtha a bheidh i gcuid mhaith díobh, agus gheobhaidh siad iad sin go díreach ón margadh nó ón nGníomhaireacht Tithíochta
 • Léasóidh Údaráis Áitiúla agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta 10,000 teach. Gheofar 5,000 de na tithe sin trí Mheán Sainchuspóireach Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta. Gheofar 5,000 aonad eile trí Thionscnamh Deisiúcháin & Léasaithe a bheidh ar siúl ar bhonn píolótach agus faoi shocruithe léasaithe fadtéarmacha le hÚdaráis Áitiúla agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta.
 • Cuirfimid ceadanna, pleanáil agus soláthar sruthlíneach i bhfeidhm chun iad sin a sheachadadh chomh tapa agus is féidir.
 • Cuirfimid dlús faoi fhorchéimniú na Scéime um Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta.
 • Tabharfaimid tús áite do chruthú pobal measctha de thithíocht phríobháideach, shóisialta agus ar cíos ar thailte an Stáit.
 •  

  Déanfaimid seachadadh ar thuilleadh tithíochta go sonrach do dhaoine scothaosta, daoine faoi mhíchumas agus don Lucht Siúil.

social-housing-infographic-2016

Tuilleadh Tithe a Thógáil

An Earnáil Chíosa a Fheabhsú

Tithíocht Reatha a Úsáid